Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMI

Öğrenme güçlüğü; bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Bu kişiler çoğunlukla dinlerken zorlanırlar, dinlediklerini özümseyemezler, bildiklerini sözlü ve yazılı olarak ifade edemezler; başta sözel ve görsel beceriler olmak üzere çeşitli beceri alanlarını bir arada kullanmakta sorun yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler, okurken ve yazarken hatalar yapabilirler, okuduklarını anlayamazlar, düşüncelerini yazamazlar; matematik kavramları zayıf olabilir.
Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.
Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar. Görülme olasılığı erkeklerde kızlara oranla 4-6 kat daha fazladır.

PROGRAMIN DÜZEYİ
Program, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.
PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI
Program ile bireylerin;

1-Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri 2- Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3- Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4- Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir

Programın Yapısı

ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli Modüller ve bu Modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her birinde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içeriği, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında Eğitim kurum uygulayacağı Eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller

Program üç modülden oluşmaktadır:
1. Öğrenmeye Hazırlık
2. Okuma Yazma
3. Matematik
Öğrenmeye Hazırlık
MODÜLÜN AMACI
Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR
1. Metinde istenen şekli bulur.

2. Benzer şekilleri eşleştirir.

3. Farklı şekilleri ayırt eder.

4. Nesneleri duruş yönlerine göre eşleştirir.

5. Nesneleri duruş yönlerine göre gruplar.

6. Sesin geldiği yön bulur.

7. Sesleri Tanır.

8. Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanır.

9. Söyleneni sırasına göre yönergeleri uygular.

10. Ritim tutar.

11. Benzer sesler arasındaki fark ayırt eder.

12. Hecelerdeki ses sırasını ayırt eder.

13. Sözcükleri doğru telaffuz eder.

14. Dokunduğu nesneyi tanır.

15. Duruma uygun vücut pozisyonu alır.

16. Vücudundan gelen uyaranları algılar.

17. Vücudundan gelen uyaranlara uygun tepki verir.

18. Yürütülen çalışma süresince dikkatini toplamaya özen gösterir.

19. Konuşmayı dinlediğini uygun jest, mimik ve hareketlerle gösterir.

20. Yönergeleri istenen sürede uygular.

21. Sorulan sorulara cevap verir.

22. Sorular sorar.

23. Bilgiyi gerektiğinde kullanır.

24. Yapacak çalışmayı planlar.

25. Yaptığı çalışma planına uyar.

26. Yaptığı çalışmanın, çalışma planına uygunluğunu kontrol eder.

27. Başladığı çalışmayı tamamlar.

28. Dinlediği veya okuduğu konuyla ilgili not tutar.

29. Zamanın etkin kullanır.

30. Bağımsız çalışma alışkanlığı edinir.

31. Olay, olgu ve durumlar olu sırasına göre sıralar.

32. Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.

33. Yürüme ile koordinasyon sağlar.

34. Yuvarlanma, takla atma, sürünmeyle koordinasyon sağlar.

35. Kaldırma ve taşımalarla koordinasyon sağlar.

36. Asılma ve sallanmalarla koordinasyon sağlar.

37. El, göz koordinasyonu sağlar.

38. Atma ve tutmalarla koordinasyon sağlar.

39. El, parmak koordinasyonu sağlar.

OKUMA YAZMA MODÜLÜ
MODÜLÜN AMACI

Okuma yazma becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

1. Yaz araç -gereçlerini tanır.

2. Yaz ara -gereçlerini kurallarına uygun kullanır.

3. Temel çizgiler çizer.

4. Sesleri okur.

5. Sesleri yazar.

6. Heceleri okur.

7. Heceleri yazar.

8. Kelimeleri okur.

9. Kelimeleri yazar.

10. Tümceleri okur.

11. Tümceleri yazar.

12. Metin okur.

13. Metin yazar.

14. Etkili okur.

15. Okuduğu metinle ilgili neden-sonuç ilişkisi kurar.

16. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.

17. Okumaya istekli olur.

18. Yazım kurallarına uyar.

19. Noktalama işaretlerini yerinde kullanır

MATEMATİK MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Matematik ile ilgili becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terim kullanır.

2. İkişer ritmik sayar.

3. üçer ritmik sayar.

4. Dörder ritmik sayar.

5. Altışar ritmik sayar.

6. Yedişer ritmik sayar.

7. Sekizer ritmik sayar.

8. Dokuzar ritmik sayar.

9. İki basamaklı doğal sayılar ayırt eder.

10. üç ve daha fazla basamaklı doğal sayılar ayırt eder.

11. Eldesiz toplama işlemi yapar.

12. Eldeli toplama işlemi yapar.

13. Toplama işlemi yaparak problem çözer.

14. Onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

15. Onluk bozma gerektiren çıkarma işlemi yapar.

16. Çıkarma işlemi yaparak problem çözer.

17. Eldesiz çarpma işlemi yapar.

18. Eldeli çarpma işlemi yapar.

19. Kısa yoldan çarpma işlemi yapar

20. Çarpma işlemi yaparak problem çözer.

21. Kalansız bölme işlemi yapar.

22. Kalanlı bölme işlemi yapar.

23. Kısa yoldan bölme işlemi yapar.

24. Bölme işlemi yaparak problem çözer.

25. Dört işlem yaparak problem çözer.

26. Nesneleri Bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt eder.

27. Kesirlerle ilgili problem çözer.

28. Uzunluk ölçüleri arasında işlem yapar.

29. Sıvı ölçüleri arasında işlem yapar.

30. Kütle ölçüleri arasında işlem yapar.

31. Değer ölçüleri arasında işlem yapar.

32. Zaman ölçüleri arasında işlem yapar.

33. Alan ölçüleri arasında işlem yapar.

34. Geometrik şekiller arasında ilişki kurar.